ОСИГУРУВАЊЕ - БИЗНИС

ОСИГУРУВАЊЕ НА ИМОТ

Осигурување на имот од пожар, провална кражба, разбојништво, кршење на машини и сл. Во секојдневното работење, вашиот бизнис е изложен на постојан ризик. Осигурајте го Вашиот бизнис во целост: имот, мебел, скапоцености, залиха, суровини, полупроизводи, готови производи, машини и алати со некој од нашите производи и имајте мирен сон со ЗОИЛ МАКЕДОНИЈА ОСИГУРУВАЊЕ.

ОСИГУРУВАЊЕ ОД ОДГОВОРНОСТ

– Осигурување од општа и професионална одговорност

– Предмет на осигурување кај општата одговорност е законската одговорност на осигуреникот за штета настаната со повреда на здравјето или телото, смрт како и оштетување или уништување на ставри на трето лице.

– Професионална одговорност покрива одговорност за причините што настанале во врска со обезбедување на услуги и производи кои произлегуваат од писмениот договор со клиентот, само во рамката на регистрираната дејност на осигуреникот наведена во полисата за осигурување.