ПАТНИЧКО - ЗДРАВСТВЕНО ОСИГУРУВАЊЕ ПРИ ПАТУВАЊЕ ВО СТРАНСТВО

ОБРАБОТКА НА ШТЕТИ ОД ПАТНИЧКО ОСИГУРУВАЊЕ

 • Потребни документи за пријава на штета од страна на осигуреникот:
 • Пополнета Пријава / образец на ЗОИЛ МАКЕДОНИЈА АД Битола, со точна адреса и телефонски број (преземи формулар)
 • Изјава за согласност за обработка на лични податоци
 • Изјава од осигуреникот, во која ќе ги наведе околностите под кои се случил настанот, односно од кои причини имал потреба од лекарска интервенција
 • Оргинална фактура за платено лекување и доказ дека истата е платена од негова страна
 • Специјалистички извештај од доктор, односно комплетна медицинска документација
 • Фотокопија од предната страна од пасошот, од влезните и излезните печати
 • Копија од полисата за патничко осигурување
 • Копија од транскациска сметка од осигуреникот/родителот

 

 • Потребни документи за пријава на штета од страна на здравствена установа
 • Известување по E-mail или пошта за настанат осигурен случај
 • Фотокопија од полисата за патничко осигурување
 • Специјалистички извештај од доктор / Отпусно писмо, односно комплетна медицинска документација
 • Фотокопија од предната страна од пасошот, од влезните и излезните печати
 • Фактура за извршена медицинска услугa

 

Напомена: ЗОИЛ МАКЕДОНИЈА АД Битола во секој случај го задржува правото за барање, прибирање и обезбедување на друга дополнителна доказна документација да бара дополнителни објаснувања од оштетениот и надлежните органи и инстутуции, а со цел да се утврдат важните околности во врска со пријавената штета, кои не можат да се утврдат од доставената документација.