ПРИЈАВА НА ИМОТНА ШТЕТА

Веднаш по настанување на штета на имот за истата се известува сектор за штети на тел. број 076 / 511 – 811 , од каде ќе добиете понатамошни инструкции за текот на постапката.
Во рок од три работни дена настанатата штета потребно е да се пријави на соодветен образец за  пријава на штета.

Потребни документи за поднесување на барање за надомест на штета по осигурување имот

 • Пријава или потврда од МВР при пожар или кражба
 • Полиса за осигурување
 • Потврда од УХРМ за луња или град
 • Копија од трансакциска сметка на сопственикот на имот

 

Во зависност од класата на осигурување и остварениот ризик, потребни се следниве дополнителни документи:

 • Осигурување од пожар и други опасности
 • Потврда за луња или град
 • Книговодствена евиденција за осигурени предмети или список на осигурени предмети
 • Записник за процена на штета
 • Записник за максимално можно покритие
 • Фактури за извршена поправка
 • Понуди за поправка на оштетен објект или предмет
 • Фактура или понуда за новонабавна вредност на оштетен предмет на ден на штета

 

–  Други имотни осигурувања

 • Книговодствена евиденција за осигурени предмети или список на осигурени предмети
 • Пописни листи пред и по кражба
 • Набавни фактури за украдени предмети
 • Записник за процена на штета
 • Записник за максимално можно покритие
 • Понуди за поправка на оштетен објект или предмет
 • Фактури за поправка и работни налози
 • Фактура или понуда за новонабавна вредност на оштетен предмет на ден на штета

 

–  Потребни документи за обработка на ЦМР штети

 • Пополнета пријава на штета од превозникот заверена со потпис и печат (преземи формулар) 
 • Полиса за осигурување
 • Оштетно барање на оштетеното лице
 • Писмена изјава на возачот и неговиот помошник за причината и околностите за настанување на штетата
 • Копија од возачката дозвола на возачот
 • Копија од сообраќајните дозволи на влекачот и приколката
 • Превозни документи (товарен лист, договор)
 • Извозна царинска декларација
 • Увозна царинска декларација
 • Фактура од превозникот до корисникот на превозот за цената на превозот
 • Фактура или друг доказ за вредноста на пратката
 • Записник од полиција ако настанала сообраќајна незгода или кражба на пратката
 • Записник за оштетувањата на робата од страна на примачот
 • Записник за преглед и констатација на состојбата во која е примена стоката
 • Записник за извид и процена на висина на штетата со утврдување на причините за настанување на штетата
 • Доказ дека сте ја подмириле обврската за штетата кон оштетеното лице
 • Фотографии од возилото со кое е превезувана стоката и од состојбата на стоката при прием
 • Доказ (документ) што е направено со оштетената роба
 • Записник од надлежен санитарен инспекторат дека стоката не е за употреба доколку е целосно оштетена
 • Ако стоката е делумно или целосно оштетена, записник за нејзино уништување од надлежен орган кој ја уништувал   
 • Други документи врз основа на кои може да се утврди постоење или непостоење на одговорност на осигуреникот за настанатата штета     
 • Останата документација за докажување на настанатата штета и нејзината висина
 • Доказ дека побарувањето на оштетеното лице е исплатено
 • Копија од трансакциска сметка

 

–  Потребни документи за обработка на штети карго/транспорт

 • Пополнета пријава на штета од осигуреникот заверена со потпис и печат (преземи формулар)
 • Оштетно барање на оштетеното лице
 • Полиса за осигурување
 • Фактура или друг доказ за вредноста на пратката
 • Записник за преглед и констатација на состојбата во која е примена пратката
 • Фотографии од пратката пред испраќање
 • Фотографии за состојбата на пратката при прием
 • Доказ дека побарувањето на оштетеното лице е исплатено
 • Копија од трансакциска сметкa

 

–  Потребни документи за обработка на штети пожар и некои други опасности (класа 08) и домаќинско осигурување (класа 09)

 • Пополнета пријава на штета од осигуреникот (оштетениот) заверена со потпис и печат (преземи формулар)
 • Изјава за случениот настан
 • Полиса за осигурување
 • Имотен лист од оштетениот објект/книговодствена картица
 • Потврда од МВР/ Потврда од ЕППЗ/ Потврда од УХМР
 • Фотографии или друг доказен материјал за случениот настан-доколку поседувате
 • Копија од трансакциска сметка

 

–   Потребни документи за обработка на штети од провална кражба и разбојништво

 • Пополнета пријава на штета од осигуреникот (оштетениот) заверена со потпис и печат (преземи формулар)
 • Детална изјава од сопственикот/вработениот за извршената кражба
 • Полиса за осигурување
 • Потврда од МВР за случениот настан
 • Листа/список на украдени ствари
 • Доказ/дневен финансиски извештај за промет од денот пред кражбата
 • Лагер листа за денот пред кражбата
 • Записник за состојбата со залихите
 • Влезни фактури за стварите пријавени како украдени
 • Материјални/книговодствени картици за украдените ствари
 • Фактура за поправка на оштетените градежни делови на просториите, инсталациите и опремата во кои се наоѓаат осигурените ствари при извршување или обид на провална кражба односно разбојништво
 • Фотографии/видео снимка или друг доказен материјал во врска со извршената кражба-доколку поседувате
 • Копија од трансакциска сметка

 

–  Потребни документи за обработка на штети кршење машини (класа 09)

 • Пополнета пријава на штета од осигуреникот (оштетениот) заверена со потпис и печат (преземи формулар)
 • Изјава за случениот настан
 • Полиса за осигурување
 • Список на осигурана опрема
 • Книговодствена картица на оштетеното средство
 • Понуда/фактура со работен налог од сервисерот кој ја извршил поправката
 • Фотографии или друг доказен материјал за случениот настан-доколку поседувате
 • Копија од трансакциска сметка
 • Да се обезбедат услови за реализирање на контролата на поправената машина и заменетите делови

 

–  Потребни документи за обработка на штети кршење стакло (класа 09 тарифа 05)

 • Пополнета пријава на штета од осигуреникот (оштетениот) заверена со потпис и печат (преземи формулар)
 • Полиса за осигурување
 • Изјава од сопственикот/вработениот за случениот настан
 • Доколку настанот е пријавен во МВР потребна е потврда од МВР
 • Фактура со работен налог за промена на скршеното стакло
 • Фотографии/видео снимка или друг доказен материјал во врска со случениот настан-доколку поседувате
 • Копија од трансакциска сметка

 

–  Потребни документи за обработка на штети објекти во градба, објекти во монтажа (класа 09 тарифа 07, 08)

 • Пополнета пријава на штета од осигуреникот (оштетениот) заверена со потпис и печат (преземи формулар)
 • Изјава од сопственикот/вработениот за случениот настан
 • Потврда од МВР/ Потврда од УХМР
 • Полиса за осигурување
 • Книговодствена картица/Фактура за набавка/Имотен лист/Извод од градежна книга
 • Фактура за реализирана интервенција со налог/извод од градежна книга
 • Фотографии или друг доказен материјал во врска со случениот настан-доколку поседувате
 • Копија од трансакциска сметка

 

–  Потребна документација за обработка на штети Техничка опрема

 

Напомена: ЗОИЛ МАКЕДОНИЈА АД Битола во секој случај го задржува правото за барање, прибирање и обезбедување на друга дополнителна доказна документација да бара дополнителни објаснувања од оштетениот и надлежните органи и инстутуции, а со цел да се утврдат важните околности во врска со пријавената штета, кои не можат да се утврдат од доставената документација.