ПРИЈАВА НА НЕМАТЕРИЈАЛНА ШТЕТА ПО АВТООДГОВОРНОСТ КОН ТРЕТИ ЛИЦА

Потребни документи за обработка на нематеријални штети од АО

 1. Барање за надомест на нематеријална штета
 • Пријава за надомест на штета (преземи формулар)
 • Изјава за согласност за обработка на лични податоци
 • Полномошно за застапување (доколку оштетениот има полномошник)
 • Комплетен Полициски записник со сите прилози
 • Извод од матична книга за родени ( во случај кога оштетеното лице е малолетно)
 • Медицинска документација ( извештај од денот на незгодата, контролни извештаи, РТГ/КТ снимки, ЦД, трошоци за лекување)
 • Копија од трансакциска сметка од оштетениот

 

 1. Барање за надомест на нематеријална штета за претрпн душевен бол поради загуба на блиско лице

 

 • Изјава за согласност за обработка на лични податоци
 • Полномошно за поднесување на барање или застапување од страна на адвокат/полномошник
 • Извод од матична книга на родени на барателот
 • Извод од матична книга на умрени за починатиот
 • Извод од матична книга на венчани
 • Потврда од општина за живеење во трајна животна заедница
 • Потврда за смрт и лекарски извештај за причината за смрт
 • Потврда од Институт за судска медицина, криминалистика и медицинска деонтологија
 • Докази за погребни трошоци
 • Комплетен Полициски записник со сите прилози
 • Копија од трансакциска сметка од оштетениот

 

Напомена: ЗОИЛ МАКЕДОНИЈА АД Битола во секој случај го задржува правото за барање, прибирање и обезбедување на друга дополнителна доказна документација да бара дополнителни објаснувања од оштетениот и надлежните органи и инстутуции, а со цел да се утврдат важните околности во врска со пријавената штета, кои не можат да се утврдат од доставената документација.