ПРИЈАВА НА ШТЕТА ПО ЗЕЛЕНА КАРТА

ПОТРЕБНИ ДОКУМЕНТИ ЗА ОБРАБОТКА НА ШТЕТИ ПО ЗЕЛЕН КАРТОН

 

* Барање за надомест на нематеријална штета

 

 • Известување по E-mail или пошта за настанат осигурен случај со Барање за исплата на штета од трето лице поднесено до обработувачот
 • Полициски записник / Европски извештај
 • Специјалистички извештај од доктор / Отпусно писмо, односно комплетна медицинска документација
 • Фотокопија од зелен картон
 • Изјава од осигуреник на ЗОИЛ МАКЕДОНИЈА АД Битола ( доколку настанот е евидентиран со ЕИ)
 • Доказ за исплатена штета на трето лице
 • Барање за рефундација од страна на обработувачот на штетата

 

*  Барање за надомест на материјална штета

 • Известување по E-mail или пошта за настанат осигурен случај со Барање за исплата на штета од трето лице поднесено до обработувачот
 • Полициски записник или Европски извештај
 • Комисиски записник со слики од оштетениот објект/возило
 • Сообраќајна дозвола од оштетеното возило
 • Фотокопија од зелен картон
 • Изјава од осигуреник на ЗОИЛ МАКЕДОНИЈА АД Битола (доколку настанот е евидентиран со ЕИ)
 • Доказ за исплатена штета на трето лице
 • Барање за рефундација од страна на обработувачот на штетата

 

Напомена: ЗОИЛ МАКЕДОНИЈА АД Битола во секој случај го задржува правото за барање, прибирање и обезбедување на друга дополнителна доказна документација да бара дополнителни објаснувања од оштетениот и надлежните органи и инстутуции, а со цел да се утврдат важните околности во врска со пријавената штета, кои не можат да се утврдат од доставената документација.