УСЛОВИ НА ОСИГУРУВАЊЕ

Класа 7

ОСИГУРУВАЊЕ НА СТОКА ВО ПРЕВОЗ (КАРГО)

Класа 10

ОСИГУРУВАЊЕ ОД ОДГОВОРНОСТ ОД УПОТРЕБА НА МОТОРНИ ВОЗИЛА

Класа 11

ОСИГУРУВАЊЕ ОД ОДГОВОРНОСТ ОД УПОТРЕБА НА ВОЗДУХОПЛОВИ

Класа 12

СИГУРУВАЊЕ ОД ОДГОВОРНОСТ ОД УПОТРЕБА НА ПЛОВНИ ОБЈЕКТИ

ЦЕЛОСНА ЛИСТА