ПОСТАПКА ЗА ПРИЈАВА НА ШТЕТИ

Оштетното побарување во случај на остварување на осигуран штетен настан, до АД за осигурување ЗОИЛ МАКЕДОНИЈА АД Битола може да се достави, односно штетата може да ја пријави оштетениот лично или преку негов полномошник: 

  • Лично на шалтер во Дирекцијата на Друштвото во Битола
  • По пошта на адреса: ул. Јане Сандански бр.15, 7000 Битола, РС Македонија
  • По електронска пат на E-mail: steti@zoil.mk

За штети со Европски Извештај задолжително се пријавува лично при што присуствуваат возачите на возилото на осигуреникот и на возилото на оштетениот, при што се врши реконструкција на настан. 

Осигуреникот, оштетениот или корисникот на осигурување, штетата ја пријавува со пополнување на соодветен образец – Пријава на штета. 

ријавата на штета задолжително се потпишува од осигуреникот, оштетениот или корисникот на осигурување, а доколку осигуреникот/оштетениот е правно лице во тој случај пријавата се заверува со потпис и печат. 

ЗА ПРИЈАВУВАЊЕ НА ШТЕТИ

ПРИЈАВА НА МАТЕРИЈАЛНА ШТЕТА ПО АВТООДГОВОРНОСТ КОН ТРЕТИ ЛИЦА

ПРИЈАВА НА НЕМАТЕРИЈАЛНА ШТЕТА ПО АВТООДГОВОРНОСТ КОН ТРЕТИ ЛИЦА

ПРИЈАВА НА ИМОТНА ШТЕТА

КОЛЕКТИВНО ОСИГУРУВАЊЕ ОД НЕСРЕЌЕН СЛУЧАЈ - НЕЗГОДА; ВРАБОТЕНИ / УЧЕНИЦИ

ПАТНИЧКО - ЗДРАВСТВЕНО ОСИГУРУВАЊЕ ПРИ ПАТУВАЊЕ ВО СТРАНСТВО

ПРИЈАВА НА ШТЕТА ПО ЗЕЛЕНА КАРТА

БАРАЊА ЗА ОБРАБОТКА НА ЛИЧНИ ПОДАТОЦИ

ЛИСТА НА ПОТРЕБНА ДОКУМЕНТАЦИЈА ЗА ШТЕТИ ПО СИТЕ КЛАСИ